SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Dette tror vi påDen apostoliske trosbekjennelse.

Vi tror på en levende og sann Gud, en evig treenighet; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, en treenig Gud som skaper og opprettholder alt.

Vi tror på Gud Fader, en evig person som er ånd, fullkommen i hellighet, visdom makt og kjærlighet. Barmhjertig engasjerer han seg i menneskenes liv og forhold. Han hører og svarer på bønn og frelser alle fra synd og død som kommer til ham gjennom Jesus Kristus.

Vi tror at Jesus Kristus kom til verden som sann Gud og sant menneske. Unnfanget ved Den Hellige Ånd, og født ved jomfru Maria. Vi tror på Jesu jomfrufødsel, syndfrie liv, mirakler og lære - han levde i fullkommen lydighet til Faderen. Han gav seg frivillig til korsfestelse for å sone verdens synder. Han led, døde, ble begravet og stod legemlig opp fra de døde tredje dag.

Vi tror på Den Hellige Ånd som kom fra Faderen og Sønnen for å overbevise om synd, rettferdighet og dom. For å gjenføde, helliggjøre og istandsette til tjeneste alle som tror på Jesus Kristus. Han er den nærværende hjelper, lærer og veileder. Vi tror på Den Hellige Ånds gjerninger og på alle Åndens gaver beskrevet i Bibelen

Vi tror at Mennesket ble skapt i Guds bilde, til mann og kvinne, til fellesskap med Ham og for å herske over jorden. Ved djevelens fristelse falt våre forfedre fra nåden og brakte synd, sykdom og Guds dom, døden, til jorden. Gjennom menneskets fall fikk djevelen og hans demoniske hær tilgang til Guds gode skaperverk. Mennesket var under Guds dom og fanget i djevelens makt. Gud gjenføder ved Den Hellige Ånd alle som omvender seg fra synd og bekjenner Jesus Kristus som Herre.

Vi tror at Guds Rike er et evig rike, synligjort ved Jesu Kristi tjeneste. Det fortsetter å komme ved Den Hellige Ånds gjerning gjennom kirken. Det vil fullendes ved Jesu Kristi synlige og triumferende gjenkomst som konge.

Vi tror at det finnes en hellig universell kirke villet av Gud; ett Kristi legeme der alle som er født på ny er blitt en enhet hvor Kristus er hodet. Vi tror at forsamlingene er uttrykk for dette fellesskapet og representerer en rikdom i mangfold. Vi tror at kirkens intensjon er å være et lovprisende fellesskap, forvalte Guds mangfoldige nåde, leve i gavene, privilegiene og ordningene som er gitt til kirken ved Ordet og Ånden; å utbre evangeliet om Jesus Kristus til alle mennesker og folkeslag.

Vi tror at Bibelen er Guds ord med alle sine sekstiseks bøker i det gamle og nye testamentet. Gitt til kirken av mennesker som under inspirasjon av Den Hellige Ånd skrev Bibelens skrifter. Den er en endelig autoritet og er en ufeilbarlig rettesnor for liv og lære.

Vi tror at Gud gav dåpen og nattverden som forordninger til kirken. Vi tror at alle kristne skal døpes med vann, til Jesus Kristus, hans død og oppstandelse i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi tror at nattverden er for alle troende. Nattverden gir oss felleskap med Kristus og kirken. I nattverden tar vi imot Kristus og fornyer vår beslutning om å leve med ham. Den minner oss om det offer han gjorde for våre synder. 

  

KALENDER


søndag 26. mai

kl 11:00 Storsamling, tale av Isak Gilde, sang og dans av afrikanske ungdommer fra Nodeland (ikke fam.storsamling som det står i folderen)

søndag 26. mai

kl 11:30 Søndagsskole (ikke blitt med på folderen)

torsdag 06. juni

kl 10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.05.2019

Luk 18,1-8

1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
 
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
 
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør