logo

Årsmøte for Finsland Bedehus

Velkommen til årsmøte for Finsland Bedehus onsdag 26. februar kl. 19.00 på Finsland Bedehus.

Innkalling til årsmøte i Finsland bedehus 26.2.2019 kl. 19.00

 

Innledning med ord for kvelden.

 

Årsmøtesaker:

 

 1. Godkjenning av innkalling

 

 1. Valg av møteleder

 

 1. Valg av referent

 

 1. Valg av 2 personer til å underskrive møtereferatet

 

 1. Godkjenning av årsmelding Finsland bedehus 2019

Se vedlegg. Årsmeldingene blir ikke lest opp på årsmøtet.
 

 1. Godkjenning av regnskap for 2019

Se vedlegg. Regnskapet blir ikke lest opp på årsmøtet.

 

 1. Budsjett 2020

Se vedlegg. Forslaget blir ikke lest opp på årsmøtet.

 

 1. Valg

For valg 2020 hadde valgkomiteen følgende sammensetning Turid Hagen Jørgensen, Elisabeth Hærås Sæløen og Terje Haraldstad. Valgkomiteens forslag er angitt for hvert styre.

 

Valg av hovedstyret

Lovene § 9b angir følgende:

«Hovedstyret har leder og 5 styremedlemmer: 3 av disse velges av årsmøtet for 3 år, 1 på valg hvert år. Blant disse velger årsmøtet leder for 1 år. Øvrige 3 styremedlemmer i Hovedstyret utgjøres av 1 representant fra Voksenstyret, 1 representant fra Teknisk styre og 1 representant fra Ungdomsforeninga. Disse 3 styremedlemmene oppnevnes årlig av sine styrer. Oppnevning skjer i første styremøte etter årsmøtet.

 

Hovedstyret har i 2019 vært følgende:

Birger Verket (leder), Anne Solveig Hærås (styremedlem), Siren Haugeland (styremedlem)

I tillegg ble følgende oppnevnt av styrene til å være med i Hovedstyret:

Tom Otto Utsogn (Teknisk styre), Ellef Haugeland (Ungdomsforeninga) og Stefan Rock (Voksenstyret).

 

Valgkomiteens informasjon/forslag til valg til Hovedstyret:

Siren Haugeland              ikke på valg (valgt i 2019 for 2020 – 2021)

Anne Solveig Hærås        ikke på valg (valgt i 2019 for 2020 – 2022)

Birger Verket, leder        på valg, tar gjenvalg.

 

 

Valg av Voksenstyret, Teknisk styre og styre for Ungdomsforeninga:

Lovene § 9c angir følgende:

 

«Årsmøtet velger minimum 5 styremedlemmer til hvert av styrene. Styrene velger selv i første styremøte etter årsmøtet sin leder og sin representant til Hovedstyret. Styrene velges for 2 år. Omtrent halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.»

 

Voksenstyret

Årsmøtet 2019 valgte følgende medlemmer til Voksenstyret for 2019:

Valgt for ett år (2019): Thor Solberg, Ragnhild Seglem, Geir Aasen, og Åshild Hærås.

Valgt for 2 år (2019 – 2020): Birger Verket, Stefan Rock, Reidun Haugeland, og Tor Inge Utsogn.

Stefan Rock var leder i 2019.

 

Valgkomiteens informasjon/forslag til valg til Hovedstyret:

Ragnhild Seglem      på valg, tar ikke gjenvalg

Thor Solberg              på valg, tar ikke gjenvalg

Åshild Hærås             på valg, tar ikke gjenvalg

Stefan Rock                ikke på valg

Tor Inge Utsogn       ikke på valg

Reidun Haugeland   ikke på valg

Birger Verket            ikke på valg

Geir Åsen                    på valg, tar gjenvalg

Nye kandidater:

Ingebjørg Haugeland

Amalie Verket

 

 

Teknisk styre

Årsmøtet 2019 valgte følgende medlemmer til Voksenstyret for 2019:

Valgt for ett år (2019): Kristine Utsogn og John N. Kleveland

Valgt for 2 år (2019 – 2020): Tom Otto Utsogn. Svein Otto Hærås og John Frigstad

Tom Otto Utsogn var leder i 2019. Svein Otto Hærås var kasserer.

 

Valgkomiteens informasjon/forslag til valg til Teknisk styre:

Kristine Utsogn        på valg, tar ikke gjenvalg

Tom Otto Utsogn    ikke på valg

John Frigstad             ikke på valg

Svein Otto Hærås    ikke på valg

Jonn N. Kleveland   på valg, tar gjenvalg for 1 år

Ny kandidat:

Marit K. Hagen

 

 

Styre for Ungdomsforeninga

Årsmøtet 2019 valgte følgende medlemmer til Ungdomsforeninga for 2019:

Valgt for ett år (2019):  Viktoria Sæløen, Caroline Sjøstrøm, Marit K. Hagen,

Valgt for 2 år (2019 – 2020): Ellef Haugeland, Jostein Åsen, Siren Haugeland og Silje Lien.

 

Valgkomiteens informasjon/forslag til valg til styre for Ungdomsforeninga:

Viktoria Sæløen       på valg, tar ikke gjenvalg

Silje Lien                      ikke på valg

Ellef Haugeland        ikke på valg

Jostein Åsen              ikke på valg

Siren Haugeland      ikke på valg

Marit K. Hagen         på valg, tar gjenvalg

Caroline Sjøstrøm   på valg, tar gjenvalg

Nye kandidater:

Daniel Wikne

Katrine Haugland

Mathias Jakobsen

Vegard Fløystøl

 

 

 1. Valg av Valgkomite

Lovene § 9d angir følgende:

 

«Årsmøtet velger 3 komitemedlemmer for 3 år. 1 på valg hvert år.»

 

Årsmøtet 2019 valgte følgende medlemmer til Valgkomiteen for valg 2020:

Valgt for ett år (2019): Turid Hagen Jørgensen og Elisabeth Hærås Sæløen

Valgt for 2 år (2019 – 2020): Terje Haraldstad

 

Kandidater til valgkomite er ikke klart og hovedkomiteen ber om aksept fra årsmøte om at hovedkomiteen er ansvarlig for å fremskaffe kandidater i god tid for arbeidet i forkant av årsmøte i 2021 skal påbegynnes.

 

 1. Valg av revisorer

Revisorer for 2019 har vært Tom Inge Uleberg og Karsten Utsogn.

 

Valgkomiteens informasjon/forslag til valg av revisorer for 2020:

Karsten Utsogn        tar ikke gjenvalg

Tom Inge Uleberg   tar gjenvalg

Ny kandidat:

Rolf Berg

 

 

 1. Valg av utsendinger til organisasjonenes «årsmøter»

 

Organisasjon

Dato

Sted

Utsending i 2019

NLM

9. mai

 Q42 i Kristiansand

Reidun og Martin Haugeland

Israelsmisjonen

18. april

Iveland bedehus

Gerd og Per Omsland

NMS

23. april

Oddernes menighetshus

Reidun Kleveland og Åshild Roland

Normisjon

15. april

Oddernes menighetshus

Turid Hagen Jørgensen og Vegar Jørgensen

Søndagsskolen

10. mars

Frelsesarmeen i Mandal

Ragnhild Seglem og Solveig Jortveit

IMF

18. april

KVS Lyngdal

Stefan Rock

 

Årsmelding Finsland bedehus 2019

Barnearbeid

Småbarnstreff:

Vi var 2 ledere ved årets start: Lillian Petersen Utsogn og meg. I slutten av februar var jeg eneste leder igjen da Lillian byttet jobb. Vi/jeg hadde treff 10. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai, 6. juni, 5. september, 10. oktober,  7. november og 5. desember. 2 hjalp til med å ha treffene i høst.

Vi var mellom 22 med stort og smått, til 0. Siste gang i desember kom ingen. Soknerådet har spandert all mat i 2019.

Hilde Utsogn

 

Søndagsskolen:
Søndagsskolen har dette året hatt fire samlinger hvert semester i tillegg til at det har vært familiestorsamlinger og tredje juledag var det som vanlig juletrefest. Antallet på samlingene varierer, men det er ofte rundt 10 barn.  De fleste er med på storsamlinga den første halvtimen og det er ikke så mange som kommer direkte til søndagsskolen kl. 11.30.   Samarbeidet mellom storsamlingene og søndagskolen fungerer fint, men det er viktig med fortsatt evaluering.

Vi bruker søndagsskolens undervisningsmateriell «Sprell levende» og alle barna er nå samlet i ei gruppe. Vi synes det er fint å være sammen med barna og dele fra Bibelen. Hilde Utsogn og Ragnhild Seglem er ledere og Marte Frigstad og Kristoffer Utsogn er hjelpeledere.

 

Minisingers:

Våren 2019:
Våren 2019 hadde Silje Lien ansvar for Minisingers alene. Vi hadde øvelse annenhver torsdag og hadde 3 sangoppdrag. 2 på storsamling og en bedehusbasar. Det var veldig varierende oppmøte på både øvelse og sangoppdrag. Vi kunne være alt mellom 3 og 8 stk.

Høsten 2019:
Denne høsten byttet vi dag til mandag og vi satt også ned alderen til 4 år. I høst har Benedicte Hansen blitt med som leder igjen og vi har også vært så heldige å hatt med oss kateket Anne på laget. Det har vært kjempeflott å være flere ledere!
Det har også begynt litt flere barn i koret, noe som er svært gledelig. Siste øvelse før jul var vi 10 stk., noe som er kjempebra med tanke på at vi kunne være nede i 2-3 stk. på øvelsene i vår. Vi håper det fortsetter slik og at det begynner enda flere. I høst har vi hatt 2 sangoppdrag og 6 øvelser.

 

Yngres:

Yngres har hatt et fint år med godt oppmøte. I år har vi hatt 46 medlemmer.  Vi har vært delt i tre grupper, ei bakegruppe og ei friluftsgruppe. På våren hadde vi ei dramagruppe og på høsten ei lagegruppe. Det kommer over 30 barn hver gang (fra 5.kl og oppover). Vi har hatt 12 samlinger + en overnattingstur til Undeland. En av gangene dro vi til Sørlandsbadet i Lyngdal. Hver gang har vi andakt. I år er det lederne som har holdt andakt på alle samlingene utenom turen. Da hadde vi med oss Kristin Kjetså Norum fra Acta.

Følgende ledere har vært med i år: Tommy Kalsnes, Terje Haraldstad, Julie Drange, Birger Verket, Asbjørn Kleveland, Stefan Rock, Rune Aanestad, Matilde Verket og Håvard Haugeland. Anne B. Øvensen stiller fast som leder, og vi ønsker å takke menigheten for at de støtter dette arbeidet.

Stine Gjervoldstad har sluttet . Vi takker for et godt arbeid som leder i Yngres.

Håvard Haugeland

 

Ungdomsarbeid

 

Ungdomsforeninga:

2019 har vært et fint år i ungdomsforeninga. Oppmøtet har vært ganske stabilt gjennom året, med mellom 35-50 ungdommer hver gang. Ungdommene som kommer et stort sett fra Finsland, noe som er veldig moro. Det som er ekstra fint er at ungdomsforeninga blir arrangert av ungdommene selv. Hver UF -kveld planlegges av en komité som består av ungdommer. En i fra styret har ansvaret som komitéleder. Komiteen planlegger alt fra mat, underholdning og møte. Oppgaver som møteledelse, åpning, matlaging og velkomstkomité blir fordelt rundt til de som er med i komiteen. I år har mange nye blitt med i komité og vi er hele 26 stk. med i komiteordningen.

 

I vår arrangerte vi 8 ungdomsforeninger og en helgetur til Bringsvær. Vi arrangerte også grilltreff 16.mai. På ungdomsforeninga begynner vi alltid med et møte med andakt og sang, mat og så har vi noe underholdning og aktiviteter av ulikt slag. I vårhalvåret hadde vi aktiviteter som; finslandsmesterskap i ludo, bilrebus og bingo. Vi arrangerte også konsert med Steph MCleoud i samarbeid med Skjærgårds. Vi avsluttet vårsemesteret med tur til Bringsvær med 35 deltakere. Denne ganga hadde vi ikke med oss noen taler, men vi brukte lokale ungdommer. Jostein Åsen, Janne Cecilie Lauvsland og Tore Lien hadde andakt på et møte hver. Dette var veldig fint, og vi er utrolig heldig som har så mange av «våre egne» vi kan bruke. På lørdagskvelden hadde vi vitnemøte og bønnevandring, der mange av ungdommene var fremme og vitnet.

I høst arrangerte vi 7 ungdomsforeninger, ei møtehelg med Vegard Soltveit og juletrefest 2. juledag. Juletrefesten 2. juledag var veldig vellykket med rundt 150-160 ungdommer fra Finsland og bygdene rundt. Her er det en stor dugnadsgjeng av ungdommer i sving for å få det til, og det er veldig moro!

Styret i UF 2019 har bestått av: Jostein Åsen, Vegard Fløystøl, Ellef Haugeland, Silje Lien, Caroline Sjøstrøm, Viktoria Sæløen, Marit K. Hagen og Siren Haugeland.

 

Ungdomsarbeider:

I 2019 har jeg jobbet 40 % på bedehuset i Finsland. Dette syns jeg er en kjempeflott jobb og jeg trives veldig.  Med en 40 % stilling har jeg 8 arbeidsdager i måneden. I en vanlig måned er jeg vanligvis 6 dager i Finsland, og så har jeg igjen 2 arbeidsdager som jeg bruker til forberedelse og annet arbeid som jeg kan gjøre hjemme.  Hvor mye jeg jobber hver måned varierer litt etter hva som skjer på bedehuset, noen måneder jobber jeg mindre og andre måneder jobber jeg mer. Dette pleier å gå greit «opp i opp» til slutt.

 

I 2019 har jeg i hovedsak jobbet med Minisingers, ungdomsforeninga og jentekvelder.  Jeg har også hatt ansvar for tweensopplegg på storsamling. Jeg har gjennomført noen av disse samlingene selv og så har jeg forberedt opplegg for andre.

 

I Minisingers er jeg kontaktperson og dirigent. Jeg har også ansvar for innsamling av medlemskontingent og rapportering til Acta. I ungdomsforeninga er jeg med i styret og har særlig ansvar for komiteordningen, holde facebooksiden oppdatert og skaffe taler og sangkrefter. Ellers deltar jeg på hvert arrangement ungdomsforeninga har, og så jeg bruker en del tid på å være med i komite. Ungdomsforeninga er nok det arbeidet jeg bruker mest tid på.

Jeg har også i år arrangert jentekvelder for 8.klasse og oppover i vårhalvåret. Det har vært veldig trivelig kvelder med stort sett godt oppmøte. Som regel har vi vært 10-12 jenter, hovedsakelig fra ungdomskolen. På jentekveld har vi andakt, mat og noe vi gjør i sammen. Vi har hatt spillkvelder og grilling hjemme hos meg på Byglandsfjord. Jeg har vært så heldig og hatt med meg Maren Utsogn og Janne Cecilie Lauvsland som gode hjelpere på jentekveld. Det har dessverre ikke blitt noen jentekvelder i høsthalvåret på grunn av et nokså fullt program og det at jeg har vært mye plaget med svangerskapskvalme.

Ellers kan jeg fortelle at meg og Tore blir foreldre til en gutt i april 2020. Det betyr at jeg går ut i permisjon til påske og blir borte fra ungdomsarbeiderstillingen et års tid fremover.

 

Her er en liten oversikt over hva jeg har vært med på i 2019. I tillegg til dette kommer forberedelse og det arbeidet jeg kan gjøre hjemme.

Vår 2019:

Ungdomsforeninga: 8 ungdomsforeninger, 1 helgetur til Bringsvær, grilltreff 16.mai, 1 konsert med Steph Mcleoud, 6 komitemøter og 4 styremøter.

Minisingers: 6 øvelser, 3 sangoppdrag.

Jentekveld: 3 jentekvelder

3 tweensopplegg på storsamling.

1 møte om samarbeid kirke-bedehus.

Høst 2019:

Ungdomsforeninga: 7 ungdomsforeninger, ei møtehelg med Vegard Soltveit, 1 nattevakt for Finslandsdagene med UF, 1 dag med filmning til juletrefest, 1 dag med rigging til juletrefest, juletrefesten 2. juledag, 4 komitemøter og 4 styremøter.

Minisingers: 6 øvelser, 2 sangoppdrag.

2 tweensopplegg på Storsamling.

Takk for et fint år! Silje Lien

Voksenarbeid/fellesaktiviteter

 

Storsamlinger:
Storsamlingene arrangeres en eller to ganger i måneden når det ikke er gudstjeneste i kirka, og er hovedsamlingen vår i Finsland bedehus.  Vi har hatt 12 storsamlinger dette året inklusiv tre familiestorsamlinger. I samarbeid med søndagsskolen ble det bestemt at vi skulle forsøke å samordne arbeidet, slik at storsamlingene i 2019 har startet kl. 11.00 og søndagsskolen kl. 11.30. Søndagsskolen har da tatt over for Kjempefest-arbeidet.

Vi fikk med et oppsving med flere på storsamlingene i starten av året, men så har det utover høsten normalisert seg med mellom 50-70 stk. på samlingene våre. At det er færre medlemmer i Minisingers, innvirker også på at det mindre oppslutning på familiestorsamlingene enn tidligere. Det egne opplegget for tweens (5-8 klasse) under talen vil vi forsøke å fortsett med også dette året, selv om det foreløpig ikke har vært så mange som har benyttet seg av tilbudet.

Vi har hatt besøk av mange flotte talere og sangkrefter utenbygds fra, men det aller fineste har kanskje allikevel vært de gangen vi har hatt våre egne «The Strangers» på besøk.  Vi retter en stor takk til alle som har vært med å bidra, og alle trofaste medarbeidere som med et smil har taklet overgangen i tidspunktet for storsamlingen fra ettermiddag til formiddag.  Endringen av tidspunkt har gått greit, men vi er åpne for innspill dersom det er noe som bør endres på både i innhold og eventuelt klokkeslett. En stor takk også til de som har sluttet i storsamlingsarbeidet etter mange års tjeneste.  Ledergruppe har bestått av Tor Inge Utsogn, Gunhild Aabel, Birger Lauvsland og Erling Seglem.


Sang- og vitnemøte:
Også dette året har vi hatt to sang- og vitnemøter hvert semester. Det har vært et fint
fellesskap der vi deler Jesus med hverandre gjennom sang og vitnesbyrd. Ofte har vi hatt besøk utenfra som deler Guds Ord og eget vitnesbyrd. Turid H. Jørgensen har vært ansvarlig sammen med Ragnhild Seglem.

 

Musikklaget:

Vi har i 2019 takka nei til flere oppdrag. Grunner var bl.a.  møte på Finsland eller for få som kan stille.

Åshild Roland har vært med en del dette året, men det er god plass til nye sangere.

Likevel har vi deltatt på flg.: Mars: Møte Ime bedehus, Mandal. Mai: Møte Ormestad bedehus i Søgne. Juni: Møte Reiersdal bedehus. Okt.: Møte aldersboliger i Kilen - åpent for alle. Nov.: Basar i Kilen. Des.: Julemøte Misjonssalen i Mandal.

 

Torsdagsmøter:

Torsdagsmøtekomiteen - Reidun og Martin, Anna og Sigmund - har i 2019 hatt ansvar for flg.:

24.januar: Møte med besøk av Bjørg Manflå.  22.mars.: Konsert/sangkveld ved Oddvar Høgevoll m. band.  18.april: Skjærtorsdagsmøte med tale av Egil Grindland og sang av Hilde Charlotte Solberg.  5.sept.: Sangkveld med Asbjørn Vegge. 14.nov.: Sangkveld med gospelgruppa Vokal fra Lyngdal.

 

Voksenstyret:

Våren 2019

Voksenstyret våren 2019 besto av Birger Verket, Kenneth Drange, Stefan Rock, Tor Solberg, Geir Åsen, Ragnhild Seglem, Anna Follerås og Reidun Haugeland. 

Arbeidet dette halvåret besto i to møtehelger, fire tirsdagsmøter og en konsert.

 

Møtehelg med Åge Nygård

I midten av februar var vi så heldige og hadde besøk av Åge Nygård og hans kone. Åge tok oss med på et dypdykk inn i Apostlenes gjerninger. Hans kone Ann Kristin deltok på alle møtene med fin sang. Egentlig var denne helga tenkt i mars, men en misforståelse med IMF gjorde at vi nesten måtte avlyse. Guds veier er uransakelige. Er veldig takknemlig for villigheten i voksenstyret til å arrangere denne møtehelga helt på sparken. 

 

Møtehelg med Odd Gunnar Kjølleberg

Denne møtehelga var egentlig ikke tenkt. Datoene for denne helga var satt, men vi hadde plutselig ingen taler. Men trenger du noen på kort varsel, ring Odd Gunnar😊

Det var en spennende gjest å få til Finsland, tømmermannen fra Lista. Møtene var godt besøkt. Hans enkle og jordnære talemåte gjorde noe med folket. Hans velsignede arbeid i Afrika fikk vi et godt innsyn i. La oss fortsette å be for dette.

 

Tirsdagsmøtene

Dette ble fire tirsdagsmøter dette første halvåret 2019. Vi hadde besøk av fire talere fra IMF Sør. Det er blitt en god gjeng fra Finsland som samles disse kveldene. Blant annet handlet to av disse møtene om brødsbrytelsen og bønn. 

 

Konsert

Det var Oddvar Høgevoll som kom den kvelden. Møtesalen ble godt fylt opp , en fin kveld med "Frelseren" i sentrum.

 

Høsten 2019

Voksenstyret høsten 2019 besto av Birger Verket, Stefan Rock, Geir Åsen, Tor Inge Utsogn, Tor Solberg, Reidun Haugeland, Ragnhild Seglem og Åshild Hærås. Kenneth Drange og Anna Follerås ble ikke med videre. 

Arbeidet dette halvåret besto i seks tirsdagsmøter, Finslandsdagene og Adventsfesten. 

 

Tirsdagsmøtene

Det ble seks tirsdagsmøter dette siste halvåret av 2019. Møtene ble fordelt likt i antall mellom IMF Sør og NLM. Da det ikke ble satt opp noe tema for disse møtene, sto talerne fritt. 

Tilbakemeldingene fra møtedeltagerne for møtene 2019 oppmuntrer voksenstyret til å fortsette konseptet også i 2020. 

 

Finslandsdagene

Bedehuset delte stand på Finslandsdagene med soknrådet. Viktig å vise seg ut blant folket.

 

Adventsfesten

Det ble en hyggelig fest med tale av Svein Arve Egeland og sang av lokale krefter. Festen ble arrangert med god hjelp av folk fra bedehuset og soknrådet. 

 

Styremøtene

Vi har hatt møter kvartalsvis for å planlegge og videreutvikle aktiviteter. Alle ting ble lagt i Herrens hender.

 

Teknisk styre:

Husstyret har bestått av:

Leder:                        Tom Otto Utsogn

Kasserer:                   Svein Otto Hærås

Styremedlemmer:   Kristine Utsogn, John N. Kleveland og John Frigstad.

I år har vi asfaltert resten av parkeringsplassen.  Vi fikk tilbud om å bli sponset med 100 000 kr, og da kunne vi ikke si nei.  Så ballet det bare på seg med gaver, totalt ca. 250. 000 kr + sponsing med 3 nye lyslamper på parkeringsplassen.  Vi vil bare rette en stor takk til alle som har bidratt med gaver.

Mangler ca. 70 000 kr. på at parkeringsplassen ble fullfinansiert.

Vi har også hatt noen ildsjeler som har skapt positiv aktivitet i den gamle barnehagen, nå «Bønnens Hus».

Vi måtte sette opp et par lettvegger + maling mm.  Det er veldig fint innredet, kommet nye møbler, så det er blitt et kjempeflott.  Stor takk til alle som har vært med og gjort dette mulig.

Vi har også hatt de årlige dugnadene ute og inne.   Det ble ikke noe maling i 2019, men vi får prøve om vi kan få det til i 2020.

Fikk litt problemer med oppvaskmaskinen på kjøkkenet i jula, men den ser ut til å fungere nå.

Dette er utstyr som må fungere, så dersom kjølerom, oppvaskmaskin ol. går i stykker må vi bare ta den kostnaden som må til for å få det i orden.

Det koster å drive et stort bygg, så vi er veldig takknemlig for alle som støtter oss økonomisk.

Vi vil takke alle som gjør en innsats for bedehuset, spesielt gjengen i middagskafeen, vaskegjengen og til Vegard Jørgensen som har hatt ansvar for utleie.

 

Hovedstyret:

Dette året har hovedstyret bestått av Tom Otto Utsogn, Birger Verket, Ellef Haugeland, Stefan Rock, Anne Solveig Hærås og Siren Haugeland.

 

Alle arbeidsgreinene har dermed vært representert i hovedstyret, og i tillegg har vi hatt et godt samarbeid med ungdomsarbeideren vår, Silje Lien.

 

For å begrense arbeidsbelastningen av å sitte i hovedstyret, har vi kun hatt tre styremøter. Infostyret sitt arbeid har i stor utstrekning blitt overtatt av hovedstyret med god hjelp av Reidar Hærås til

utarbeidelse og utsending av folderen etc. Dagfinn Lauvsland bistår fortsatt hovedstyret med ulike oppgaver hovedstyret engasjerer han i.

 

Arbeidet som personellstyret tidligere har hatt ansvar for er overtatt av de enkelte arbeidslagene og

delvis av hovedstyret. Etter at personellstyret la ned sitt arbeid høsten 2013 har arbeidslagene i

samarbeid med hovedstyret hatt ansvar for å komme med kandidater til hovedstyret. Andre

styremedlemmer/ ledere rekrutteres fortløpende av de enkelte arbeidslagene. På Årsmøte for 2017 ble lovene til Bedehuset endret så de sto mer i stil med praksis og man slapp å drive på dispensasjon.

 

Hovedstyret fikk på plass en valgkomite bestående av Turid Hagen Jørgensen, Elisabeth Hærås Sæløen og Terje Haraldstad. Hovedstyret er svært fornøyd med jobben valgkomiteen har gjort i forkant av årsmøte, Gud velsigne dere.

 

Også i 2019 har vi hatt flere møtehelger. Det er spesielt flott å se at ungdommen tar ansvar og er med på å arrangere både møtehelger og andre arrangementer, det lover godt for tiden fremover.

Vi er også veldig heldige som har Silje Lien som ungdomsarbeider på bedehuset. Hun har mye å bidra med og kjenner godt arbeidet og de unge gjennom langvarig engasjement i Ungdomsforeninga. Husk på henne og de unge i bønn i tiden fremover.

 

Vi er også glad for et fortsatt godt samarbeid med soknerådet med felles prosjekter og styremøter. Husleieinntekten fra soknerådet ble økt i 2018 som en ekstra støtte i arbeidet, og dette fortsetter. Soknerådet har økt sin innsats i Finsland og Anne Bjørnholmen Øvensen som er kateket har vært med på både Minisingers og Yngres i 2019.

 

Vi har også hatt flere enkeltmøter for misjonsorganisasjonen vi støtter, men merker nok at tilknytningen til misjonsorganisasjonene ikke er så sterk som den var tidligere. Heldigvis er det mange som fortsatt gjør en flott jobb for misjonen gjennom kvinneforeninger og basarer, og vi er takknemlige for alle som er med på en viktig tjeneste her.

 

Det er også gledelig at mange er engasjert i menighetsprosjektet vi ha sammen med soknerådet: bibelskole i Israel. Nye kurs er på gang og kursene er fulltegnet.

 

Husk også på våre venner i Latvia i bønn, det er gledelig å se at det fortsatt er et brennende engasjement for det tidligere menighetsprosjektet i Finsland.

 

Bønnemøtene fortsetter hver onsdag formiddag, og det gjør også morgenbønn «grytidlig» på mandag morgen. Bønn er basisen i arbeidet vårt og vi håper enda flere vil prioritere bønn og de felles

bønnemøtene vi har. Bønnens hus ble åpnet i kjelleren (gamle barnehagen) høsten 2019 og dørene er åpne hele døgnet. Dette tilbudet er tatt godt imot, og vi ber dere huske ildsjelene bak Bønnens hus i bønn. Bønnens hus har faste bønnemøter annenhver mandag og faste tidspunkt med mulighet for forbønn og samtale. De har egen Facebook side «Bønnens hus i Finsland».

 

Vi vil takke alle som gjør en fantastisk jobb og er trofaste i arbeidet år etter år. En spesiell takk til de som etter mange år har sluttet i en tjeneste dette året. Vi ber om at Gud velsigner rikt tilbake til alle som har gitt av sin tid og midler til Guds rikes arbeid også i Finsland. Vi er også takknemlige for flere nye som fører arbeidet videre, og er så glade for at både unge familier og ungdom ser viktigheten av arbeidet som drives fra Bedehuset. Det er utrolig inspirerende å se at nye generasjoner tar ansvar og har fått glød for å spre evangeliet videre. Dette lover godt for fremtiden, og styrker håpet om fornyelse og vekkelse i flokken og bygda vår.

 

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid!». Hebr. 13.8.

 

Birger Verket, Leder av hovedstyret

 

 

 


 

 

Manglende opplysninger om tid og sted legges fram på årsmøtet.

Eventuelle forslag til utsendinger kan fremmes før eller på årsmøtet. Det foreslås at Hovedstyret evt. kan supplere med utsendinger i tillegg til de som blir valgt på årsmøte.

               

 1. Bønn for styrene og for arbeidet i Finsland bedehus

 

 

 

Mat: Bløtkake og kaffe/saft